هاست ویندوز

250 مگابایت PDW250


 
331,000 تومان
Annually

500 مگابایت PDW500


 
428,000 تومان
Annually

1000 مگابایت PDW1000


 
666,000 تومان
Annually

2000 مگابایت PDW2000


 
984,000 تومان
Annually

5000 مگابایت PDW5000


 
1,619,000 تومان
Annually

10000 مگابایت PDW10000


 
2,888,000 تومان
Annually

30000 مگابایت PDW30000


 
8,335,000 تومان
Annually

50000 مگابایت PDW50000


 
9,013,000 تومان
Annually