هاست ویندوز

200 مگابایت PDW200


 
200,000 تومان
שנתי

500 مگابایت PDW500


 
300,000 تومان
שנתי

1000 مگابایت PDW1000


 
450,000 تومان
שנתי

2000 مگابایت PDW2000


 
650,000 تومان
שנתי

5000 مگابایت PDW5000


 
1,150,000 تومان
שנתי

10000 مگابایت PDW10000


 
1,850,000 تومان
שנתי