هاست ویندوز

200 مگابایت PDW200


 
140,000 تومان
سالانه

500 مگابایت PDW500


 
226,000 تومان
سالانه

1000 مگابایت PDW1000


 
356,000 تومان
سالانه

2000 مگابایت PDW2000


 
507,000 تومان
سالانه

5000 مگابایت PDW5000


 
896,000 تومان
سالانه

10000 مگابایت PDW10000


 
1,440,000 تومان
سالانه